Absonutrix Sale Thailand For pet


สนใจสอบถามข้อมูล
Tel : 081-783-8892
Absonutrix Sale Thailand For Pet - จำหน่ายไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องอ่านไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง สนใจโทร 081-783-8892

การนำสุนัขไปต่างประเทศ

Untitled

การนำสุนัขไปต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับ ประเทศปลายทางเป็นสำคัญ

จึงให้ผู้เลี้ยงสัตว์ ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ตาม เอกสารแนะนำของสถานทูตของประเทศนั้นๆ ก่อนการเดินทาง

และ สำคัญ คือ ต้องผ่านกระบวนการตรวจทางภาคพื้น ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น หรือ กลุ่ม EU และ สหรัฐอเมริกา ต้องตรวจ ระดับภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้า

และมีใบรับรองระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคเรบีส์ ก่อนเดินทางทุกครั้ง

2. Rabies titer โดยต้องส่งตรวจเฉพาะ lab ในต่างประเทศเท่านั้น

(ไม่ยอมรับ Lab ในประเทศไทย ดังนั้น เมืองไทย ไม่สามารถออกใบรับรอง rabies titers ได้)

และ บางประเทศต้องส่งตรวจล่วงหน้า  3 เดือน ก่อนการเดินทาง

3. ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์ ประวัติวัคซีน ประวัติการป้องกันเห็บหมัด  ประวัติการถ่ายพยาธิตัวแบน

โดยเฉพาะกลุ่ม EU และ ประเทศ America

4. เอกสารไมโครชิพ และ ประวัติการฝังไมโครชิพ

5. ส่วนการนำ แมวเข้า มาที่ประเทศไทย  เมื่อเอกสารพร้อม ให้ยื่นที่ด่านสุวรรณภูมิ โดย ด่านฯ จะให้กักแมว เอาไว้ที่บ้าน 3 เดือน (ไม่ได้กักที่ด่านสนามบิน เป็นการอนุโลมให้เจ้าของสัตว์ดูแลสัตว์เลี้ยงเอง )

 

ขั้นตอนการส่งสุนัขและแมวออกนอกราชอาณาจักร

1. มีหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์จากประเทศปลายทาง ( Import permit) พร้อมเงื่อนไขการนำเข้า
( Requirement) ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชนิดของสัตว์ เพศ พันธุ์ อายุของสัตว์ที่อนุญาตให้นำเข้า
 • ชนิดของวัคซีนและระยะเวลาการฉีดวัคซีน
 • การตรวจรับรองเพิ่มเติม เช่น ระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องไม่ต่ำกว่า 0.5 IU/ml. ผลการตรวจโรคไข้หวัดนก
  เป็นต้น (แล้วแต่ประเทศปลายทางกำหนด)
 • สัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์ เช่น รอยสัก , ไมโครชิพ
 • ข้อห้ามอื่น ๆ ห้ามตัดหู , ตัดหาง

2. ผู้มีความประสงค์ส่งออกสัตว์ จะต้องติดต่อขออนุญาต ณ ด่านกักกันสัตว์ที่ประสงค์จะส่งออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ เชียงใหม่ , ภูเก็ต ฯลฯ โดยกรอก คำร้องแบบ ร.1/1
พร้อมยื่นเอกสารประกอบ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , หรือสำเนา หนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีบริษัท , ห้างหุ้นส่วน)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบ
 • สมุดรับรองกรณีการฉีดวัคซีนพร้อมสำเนา

3. ผู้ส่งออกจะควรนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการส่งออก ประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากบางครั้งอาจต้องรอคิวนานอาจทำให้ขึ้นเครื่องบินไม่ทัน

4. เมื่อเอกสารประกอบคำร้องถูกต้อง ครบถ้วน และสัตว์มีสุขภาพดี ด่านกักกันสัตว์จะออก ใบอนุญาตส่งออกสัตว์ไปต่างประเทศ (แบบ ร.9) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) เพื่อนำไปแสดงต่อศุลกากร เจ้าหน้าที่สายการบิน และสัตวแพทย์ประเทศปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการส่งออก

 • สุนัข ตัวละ 50 บาท
 • แมว ตัวละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการนำสุนัขหรือแมว เข้าในราชอาณาจักร

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตนำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.1/1)
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ด่านกักกันสัตว์ที่จะนำเข้า เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ,เชียงใหม่ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีบริษัท , ห้างหุ้นส่วน)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบ

2. ด่านกักกันสัตว์จะพิจารณาอนุญาต โดยออกหนังสือ Import permit และเงื่อนไขการนำเข้า ( requirement) ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน และผู้นำเข้าจะต้องนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ต้นทาง ให้ทำการตรวจและ
รับรองสุขภาพสัตว์

3. เมื่อสัตว์มาถึงด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ผู้นำเข้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ นำเอกสารใบรับรองสุขภาพสัตว์พร้อมกับสำเนา Import permit มาแสดง เมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจเอกสารถูกต้อง ประกอบกับสัตว์มีสุขภาพดี ด่านกักกันสัตว์จะออก ใบแจ้งอนุมัตินำเข้า (ร.6) และ ใบอนุญาตนำเข้า (ร.7) พร้อมทั้งเก็บเงินค่าธรรมเนียมการนำเข้า

4. สัตวแพทย์จะทำบันทึกสั่งกักสัตว์ไว้ดูอาการ ณ สถานที่กักกันสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์รับรอง เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยในระหว่างการกักกันจะมีการตรวจสอบสุขภาพและผู้นำเข้าหรือเจ้าของจะเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบและออก
ค่าใช้จ่ายของทั้งหมด

5. ผู้นำเข้าจะต้องนำใบ ร.6 และ ร.7 ไปแสดงต่อศุลกากรเพื่อเสียภาษีการนำเข้า (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการนำเข้า

 • สุนัข ตัวละ 100 บาท
 • แมว ตัวละ 100 บาท

 

ข้อมูลการเตรียมตัวของการนำส่งสุนัขออกนอกประเทศ 

1. ประเทศอังกฤษ ต้องส่งเลือดไปตรวจ ณ ห้อง lab ที่ได้รับการรับรอง ไม่ต้องกักบริเวณสุนัขในสถานที่กักกันแล้ว

สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประมาณ 1 เดือน ก่อนนำส่งผลเลือด , ติดตั้งไมโครชิพ, ถ่ายพยาธิภายใน-กำจัดปริสิตภายนอก และมีใบรับรองสุขภาพสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.pakchongpet.com