Absonutrix Sale Thailand For pet


สนใจสอบถามข้อมูล
Tel : 081-783-8892
Absonutrix Sale Thailand For Pet - จำหน่ายไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องอ่านไมโครชิพสำหรับสัตว์เลี้ยง สนใจโทร 081-783-8892

ขั้นตอนการติดตั้งไมโครชิพ

แจ้งความประสงค์ที่คลีนิคสัตวแพทย์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ที่เป็นศูนย์ติดตั้งไมโครชิพ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม อย่าลืม! หลักฐานประกอบ

  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสุนัข
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน (กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน)
  • หนังสือรับรองทะเบียนตัวสุนัข (ใบเพ็ด)

หลัง จากตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดไมโครชิพตามขนาดที่เหมาะสมให้แก่สัตว์ เข้าไปบริเวณหลังคอ พร้อมออกเอกสารรับรองการฉีดไมโครชิพให้แก่เจ้าของสัตว์

1. ไมโคร ชิพที่ได้มาตราฐานต้องบรรจุในเข็มที่ยาอยู่ในซองที่อบฆ่าเชื้อด้วย แก๊ส Ethylene Oxide แล้ว ดังนั้นถ้ามาในลักษณะนี้ มั่นใจได้ว่า เมื่อทำการฝังไมโครชิพ ไปจะไม่มีการติดเชื้อที่แผล

3-1

2. จะต้องมี เครื่อง Reader เพื่อทำการอ่านรหัสไมโครชิพที่เราจะฝัง หรือทำการฝังไปแล้ว ประกอบการฝังด้วยทุกครั้งเพื่อยืนยันว่ารหัสไมโครชิพถูกต้อง

3-2

3. ต้องทำ การสแกนเข็มที่บรรจุไมโครชิพเพื่อเช็กก่อนว่าในเข็มได้บรรจุไมโครชิพไว้แล้ว จะได้ไม่เจ็บตัวโดนเข็มจิ้มฟรีๆ และเพื่อทำการตรวจสอบรหัสของไมโครชิพที่ สติ๊กเกอร์ข้างซองว่า ตรงกับเลขที่ขึ้นบนเครื่องReader หรือไม่

3-3

4. ก่อนทำการฝังไมโครชิพ ต้องทำการสแกนหาที่ตัวสุนัขก่อนว่าเคยได้รับการฝังไมโครชิพแล้วหรือยัง

3-4

5. ทำการฝังไมโครชิพ โดยการใช้เข็มที่บรรจุไมโครชิพทำการฉีดเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนัง บริเวณระหว่างหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งเป็นมาตราฐานสากล การที่จะ แทงเข็มบรรจุไมโครชิพเข้าไป ต้องทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดด้วย Alcohol 70 % ก่อนทุกครั้ง

3-5

6. จากนั้นก็ทำการ สแกนหา ไมโครชิพ ที่ตัวสุนัขอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าไมโคชิพได้เข้าไปอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังเรียบร้อยแล้ว ต้องมีเลขขึ้น

3-6

7. สัตวแพทย์ส่งข้อมูลสัตว์ให้บริษัทฯ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถสืบค้นได้ในกรณีพบสัตว์พลัดหลงได้ที่ บริการค้นหาเลขที่ไมโครชิพสัตว์เลี้ยง

3-7

ดูขั้นตอนการฝังไมโครชิพได้ที่ https://youtu.be/YBK_8GHo5DY